Home | english  | Impressum | Datenschutz | Sitemap | KIT

Magnetoresistance in Two-Component Systems

Magnetoresistance in Two-Component Systems
Autor:

P. S. Alekseev, A. P. Dmitriev, I. V. Gornyi, V. Yu. Kachorovskii, B. N. Narozhny, M. Schütt, and M. Titov

Quelle:

Phys. Rev. Lett. 114, 156601 – Published 14 April 2015

Datum: 14.04.2015