Linear magnetoresistance in compensated graphene bilayer

  • Autor:

    G. Yu. Vasileva, D. Smirnov, Yu. L. Ivanov, Yu. B. Vasilyev, P. S. Alekseev, A. P. Dmitriev, I. V. Gornyi, V. Yu. Kachorovskii, M. Titov, B. N. Narozhny, and R. J. Haug

  • Quelle:

    Phys. Rev. B 93, 195430

  • Datum: 20.05.2016