Cavity-QED simulation of a quantum metamaterial with tunable disorder

  • Autor:

    Grigoriy S. Mazhorin, Ilya N. Moskalenko, Ilya S. Besedin, Dmitriy S. Shapiro, Sergey V. Remizov, Walter V. Pogosov, Dmitry O. Moskalev, Anastasia A. Pishchimova, Alina A. Dobronosova, I. A. Rodionov, and Alexey V. Ustinov

  • Quelle:

    PhysRevA.105.033519

  • Datum: 23 March 2022