Artikel 2019
Titel Autor Quelle

A.E. Koshelev, K. Willa, R. Willa, M.P. Smylie, J.-K. Bao, D.Y. Chung, M.G. Kanatzidis, W.-K. Kwok, U. Welp

Physical Review B, 100 094518 (2019)

Alexander D. Mirlin & Ivan V. Protopopov 

naturephysics 

B. N. Narozhny

PhysRevB.100.115434

B. N. Narozhny and M. Schütt

PhysRevB.100.035125

Christian Spånslätt, Jinhong Park, Yuval Gefen, and Alexander D. Mirlin

PhysRevLett.123.137701

D. N. Aristov, I. V. Gornyi, D. G. Polyakov, and P. Wölfle

Phys. Rev. B 100, 165410 (2019)

E. I. Kiselev, A. S. Averkin, M. V. Fistul, V. P. Koshelets, and A. V. Ustinov

PhysRevResearch.1.033096

Egor I. Kiselev and Jörg Schmalian

PhysRevB.99.035430

Egor I. Kiselev and Jörg Schmalian

PhysRevLett.123.195302

Elmer V. H. Doggen and Alexander D. Mirlin

PhysRevB.100.104203

J. F. Karcher, M. Sonner, and A. D. Mirlin

PhysRevB.100.134207

J. Klier, I. V. Gornyi, and A. D. Mirlin

PhysRevB.100.125160

Jasmin Jandke, Fang Yang, Patrik Hlobil, Tobias Engelhardt, Dominik Rau, Khalil Zakeri, Chunlei Gao, Jörg Schmalian, and Wulf Wulfhekel

PhysRevB.100.020503

Jinhong Park, Alexander D. Mirlin, Bernd Rosenow, and Yuval Gefen

PhysRevB.99.161302

Juha Leppäkangas, Jan David Brehm, Ping Yang, Lingzhen Guo, Michael Marthaler, Alexey V. Ustinov, and Martin Weides

PhysRevA.99.063804

K. S. Tikhonov, I. V. Gornyi, V. Yu. Kachorovskii, and A. D. Mirlin

PhysRevB.100.205430

K. Willa, R. Willa, U. Welp, I.R. Fisher, A. Rydh, W.-K. Kwok, Z. Islam

Physical Review B, 100 041108(R)

K. S. Tikhonov and A. D. Mirlin

Phys. Rev. B 99

K. S. Tikhonov and A. D. Mirlin

PhysRevB.99.024202

Lupei Qin, Xin-Qi Li, Alexander Shnirman and Gerd Schön

iopscience.iop.org

M. Bard, I. V. Protopopov, and A. D. Mirlin

PhysRevB.100.115153

M. Lao, R. Willa, A. Meledin, H. Rijckaert, I. Van Driessche, A. Molodyk, V. Chepikov, S. Lee, V. Petrykin, B. Holzapfel, J. Hänisch

Superconductor Science and Technology, 32 094003

M.P. Smylie, A.E. Koshelev, K. Willa, R. Willa, W.-K. Kwok, J.-K. Bao, D.Y. Chung, M.G. Kanatzidis, J. Singleton, F.F. Balakirev, H. Hebbeker, P. Niraula, E. Bokari, A. Kayani, U. Welp

Physical Review B, 100 054507 (2019)

Peter Wölfle and Alexander V. Balatsky

Phys. Rev. B 100, 226502 (2019)

R. Samanta, I. V. Protopopov, A. D. Mirlin, and D. B. Gutman

PhysRevLett.122.206801

R. Willa, M. Fritz, J. Schmalian

Physical Review B, 100 085106 (2019)

Shlomi Matityahu, Hartmut Schmidt, Alexander Bilmes, Alexander Shnirman, Georg Weiss, Alexey V. Ustinov, Moshe Schechter & Jürgen Lisenfeld 

nature

Stefan Backens, Alexander Shnirman & Yuriy Makhlin 

nature

Stefan Rex, Igor V. Gornyi, and Alexander D. Mirlin

PhysRevB.100.064504

Tim Ludwig, Igor S. Burmistrov, Yuval Gefen, and Alexander Shnirman

PhysRevB.99.045429

Vladislav D. Kurilovich, Pavel D. Kurilovich, Igor S. Burmistrov, and Moshe Goldstein

PhysRevB.99.085407

Yu. Makhlin, S. Backens & A. Shnirman 

springer

Ю. Махлин, Ш. Бакенс, А. Шнирман

jetp.ac.ru

Dissertationen 2019
Titel Bearbeiter Betreuer
Tim Ludwig

Prof. Dr. Alexander Shnirman