Giant Magnetodrag in Graphene at Charge Neutrality

  • Author:

    M. Titov, R. V. Gorbachev, B. N. Narozhny, T. Tudorovskiy, M. Schütt, P. M. Ostrovsky, I. V. Gornyi, A. D. Mirlin, M. I. Katsnelson, K. S. Novoselov, A. K. Geim, and L. A. Ponomarenko

  • Source:

    Phys. Rev. Lett. 111, 166601 (2013)

  • Date: 14.10.2013