Record thermopower found in an IrMn-based spintronic stack

  • Author:

    Sa Tu, Timothy Ziman, Guoquiang Yu, Calhua Wan, Junfeng Hu, Hao Wu, Hanchen Wang, Mengchiao Liu, Chenyang Guo, Jianyu Zhang, Marco A. Cabero Z., Youguang Zhang, Peng Gao, Song Liu, Dapeng Yu, Xiufeng Han, Ingrid Hallsteinsen, Dustin A. Gilbert, Peter Wölfle, Kang L. Wang, Jean-Philippee Andermet, Sadamichi Maekawa, and Haiming Yu

  • Source:

    Nature Commun. 11, 2023 (2020)

  • Date: 14 May 2020