Nodal and Nematic Superconducting Phases in NbSe2 Monolayers from Competing Superconducting Channels

  • Author:

    Chang-woo Cho, Jian Lyu, Liheng An, Tianyi Han, Kwan To Lo, Cheuk Yin Ng, Jiaqi Hu, Yuxiang Gao, Gaomin Li, Mingyuan Huang, Ning Wang, Jörg Schmalian, and Rolf Lortz

  • Source:

    PhysRevLett.129.087002

  • Date: 17 August 2022