Quantum corrections to the magnetoconductivity of surface states in three-dimensional topological insulators

  • Author:

    Gang Shi, Fan Gao, Zhilin Li, Rencong Zhang, Igor Gornyi, Dmitri Gutman, and Yongqing Li 

  • Source:

    Nat Commun 14, 2596 (2023)

  • Date: 05 May 2023